ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het bestuur van de FRC nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op 18 september 2020

Locatie: Sport en Cultureel centrum de Camp in Woudenberg (Bosrand 15/17). 

Aanvang: 20.00 uur 

U kunt de vergadering FYSIEK bijwonen of ONLINE volgen.

De uitnodiging, agenda en vergaderstukken zijn in februari al verstuurd via de nieuwsbrief. In maart hebben we de ALV moeten aflasten. Er is deze week opnieuw een nieuwsbrief verstuurd met een agenda en vergaderstukken. Mocht u deze niet hebben ontvangen dan heeft de FRC geen, incorrect of verouderd mailadres van u. Toch graag de nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar de ledenadministratie@frc-nl.com. We sturen u de nieuwsbrief graag na.

Om de vergadering volgens de COVID-19 kaders en RIVM richtlijnen te organiseren hebben we een aantal maatregelen moeten treffen:

 • U dient zich actief aan te melden via een mail aan secretariaat@frc-nl.com onder vermelding van naam, lidmaatschapnummer en de keuze of u fysiek aanwezig wilt zijn of de vergadering online wilt volgen. Op deze manier kunnen we rekening houden met het aantal aanwezigen, de ruimte optimaal inrichten of u uitnodigen om de vergadering online te volgen. 
 • U ontvangt een bevestiging van de aanmelding met nadere instructies.

 

Agenda                                                                                                                                                    

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Concept notulen ALV mei 2019 
 5. Jaarverslag 2019
 6. Financien: verslag, balans en financieel overzicht (mondelinge toelichting penningmeester) 
 7. Verslag van de kascontrolecommissie en voordracht kascontrolecommissieleden Robin Polman en Andre van den Brink
 8. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar zijn Jolande Luyer en Tinka Kuipers. Het bestuur stelt voor in de ontstane vacatures te voorzien door de benoeming van Lucas Peeters (penningmeester) en Katinka van de Berge (bestuurslid). Eventuele tegenkandidaten moeten op voordracht van 1 % van het aantal leden (met een minimum van tien leden) twee weken voor de ALV aan het bestuur kenbaar gemaakt worden (zie verder statuten artikel 9) 
 9. Voorstellen besteding gezondheidsfonds FRC
 10. Rondvraag

 

Na de inhoudelijke afsluiting gaan we over op een feestelijke uitreiking van Spelden van Verdienste aan een aantal leden die zich 10 jaar of langer verdienstelijk hebben gemaakt voor de FRC.