Organisatiestructuur Update

Tijdens de ALV van 2 juni jl heeft Ad Ordelman een presentatie gegeven over de ontwikkelingen binnen de werkgroep Organisatiestructuur. Er is een voorstel gedaan inzake een structuurwijziging van de organisatie van de FRC en gesproken over wenselijke veranderingen met betrekking tot cultuur en communicatie. De ALV heeft het bestuur de opdracht gegeven met de implementatie van dit voorstel te beginnen. Er is vanaf begin juni tot op heden niet veel nieuws gecommuniceerd over de voortgang. Die zijn er echter wel degelijk.

Op 2 augustus is er een bijeenkomst geweest met twee potentiële kandidaten voor twee nieuwe bestuursfuncties, namelijk voorzitters van twee nieuw op te richten commissies ten behoeve van activiteiten en communicatie. Zij nemen dus tevens zitting in het bestuur. Maar zover is het nog niet, want dat kan pas officieel op een volgende ALV.

Tijdens de bijeenkomst onder leiding van Ad Ordelman heeft de groep (hernieuwd) kennisgemaakt met elkaar. Iedereen heeft een aandeel geleverd aan een onderlinge beeldvorming en er is overeenstemming bereikt over doelen en beoogde vernieuwingen. De verkenning van elkaars kwaliteiten en valkuilen leverde een beeld op van een groep mensen die op het einde van de avond tegen elkaar heft uitgesproken wel wat met elkaar te kunnen. De groep heeft een duidelijk beeld waar leden elkaar aanvullen. Jolande Luyer is benaderd om de kar te trekken van een evenementencommissie. We vinden dit een mooiere term dan activiteitencommissie. Saskia Moonen is gevraagd om vorm te gaan geven aan de communicatiecommissie waar een aantal bestaande onderdelen onder vallen zoals de redactie en ICT. Beide hebben toegezegd mee te helpen met de implementatie van de organisatiestructuur en afhankelijk van hoe het een en ander verloopt en vorm gegeven wordt, kunnen zij voorgedragen worden als bestuursleden in de komende ALV.

Namens het bestuur en de werkgroep, René la Rivière