Een nest fokken. Hoe doe je dat?

Als u een nestje Flatcoated Retrievers wilt fokken dient u eerst zelf op zoek te gaan naar een dekreu. Als u de reu van uw dromen gevonden heeft is het aan te raden om geruime tijd voor de loopsheid van uw teefje kennis te maken met de eigenaar van de reu en de reu in zijn eigen omgeving mee te maken. Er kunnen dan ook op tijd afspraken gemaakt worden. Het zoeken naar een reserve reu is zeker aan te raden. Er kunnen zich, zelfs op het laatste moment, nog allerlei omstandigheden voordoen waardoor de eerste reu niet kan dekken. Maak daarom ook duidelijke afspraken hierover met de eigenaar van de reserve reu. Het dekgeld is meestal gelijk aan de maximum prijs van een pup, met dien verstande dat er bij 1, 2 of 3 pups een bedrag per pup zal gelden en bij 0 pups meestal geen dekgeld wordt gerekend. Bij 4 pups en meer wordt meestal de prijs van een pup aangehouden. De eigenaar van de dekreu kan i.p.v. het dekgeld ook een pup uit het nest nemen. Het is van belang dat fokker en dekreu‑eigenaar dit van te voren goed afspreken en niet pas bij de dekking. De bovenbeschreven procedure is slechts een richtlijn.
De Begeleidingscommissie van de FRC adviseert geen reuen. Vragen over een potentiële kandidaat kunt u natuurlijk wel stellen. 

Voor het fokken van een nest zijn formulieren nodig.  U dient het nest aan te melden voor goedkeuring van het fokplan door de Begeleidingscommissie en u dient stambomen aan te vragen bij de Raad van Beheer
FRC: Op de website van de FRC, www.flatcoatedretrieverclub.nl,  vindt u het Fokkerijformulier onder Contacts --> Formulieren --> Begeleidingscommissie. Dit Fokkerijformulier bevat alle formulieren die u nodig heeft bij het fokken van een nest en ook zelfs lang daarna nog, zoals het inschrijfformulier voor de fokdag. In de onderbalk kunt u de verschillende formulieren aanklikken. De belangrijkste gegevens van u en van het nest worden automatisch ingevuld op alle volgende formulieren als u het “aanvraagformulier goedkeuring fokplan” eenmaal volledig heeft ingevuld. In onze Database ZooEasy kunt u vinden wat er al bekend is aan uitslagen van de toekomstige ouderdieren. Deze gegevens zijn gecheckt door de BC. U hoeft nu alleen nog maar kopieën van uitslagen die niet in ZooEasy staan mee te sturen.

U stuurt het “aanvraagformulier goedkeuring fokplan” met de vereiste kopieën minimaal drie weken voor de BC vergadering naar het secretariaat BC. Op de eerstvolgende BC vergadering wordt uw fokplan behandeld en na goedkeuring ontvangt u hiervan bericht en komt het nest op de nestenlijst op de website van de FRC. De eigenaar van de dekreu ontvangt een kopie van de goedkeuringsbrief van het fokplan/melding fokplan zodat hij/zij weet dat de combinatie is goedgekeurd. Bij mogelijke bezwaren neemt de BC tevoren contact met u op.

LET WEL
U BLIJFT TE  ALLEN TIJDE ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR UW NEST EN HET PLAATSEN VAN DE PUPS. OVERTUIGT U ZICH  ERVAN VÓÓR DE DEKKING DAT ER VOLDOENDE GEGADIGDEN ZIJN VOOR UW PUPS.

Op de website ziet u op de nestenlijst de goedgekeurde Fokplannen/Meldingen staan. Bij de BC kunnen echter nog een aantal fokaanvragen zijn ingediend die nog niet zijn behandeld en dus nog niet op de nestenlijst zijn vermeld. Mogelijk komen er nog meer nesten in dezelfde periode dat uw nest wordt geboren.

Zodra de dekking heeft plaatsgevonden vult u het dekbericht in en stuurt dit per e-mail naar het secretariaat van de BC. Als het nest geboren is moet het geboortebericht binnen een week per e-mail worden opgestuurd naar hetzelfde adres. Dit is van groot belang voor onder andere het inplannen van de puptest op de leeftijd van 7 weken en het plaatsen van de pups op de nestenlijst onder de kop: “geboren”.

Raad van Beheer: Om stambomen aan te vragen voor de pups kijkt u op de website van de Raad van Beheer waar eveneens de procedure uitgebreid wordt beschreven. Doe dit al voor de dekking. www.raadvanbeheer.nl/rashonden/stamboom-aanvraag-procedure/stamboom-aanvraag-stap-voor-stap 
De volledige gang van zaken wordt beschreven in ons artikel “Overzicht Procedure rondom het fokken van een nest”. U kunt dit overzicht als checklist gebruiken.

Voor iedere keer dat er met een bepaalde teef gefokt wordt is een nieuwe beoordeling vereist. Mocht het om de een of andere reden noodzakelijk zijn de dekking uit te stellen, stuur dan tijdig een bericht naar de BC en de eigenaar van de dekreu/ reserve reu want de goedkeuring is slechts een beperkte tijd geldig. Bij uitstel is wellicht een andere reu meer geschikt. U dient dus altijd opnieuw een aanvraag in te dienen.

Bent u een onervaren fokker die wel een steuntje in de rug en een goed advies op z’n tijd kan gebruiken dan kunt u via onze service “Fokkers helpen Fokkers” door de BC in contact worden gebracht met een ervaren fokker in uw omgeving. U dient dit wel zelf aan te geven bij de BC.

Aspirant-pupkopers kunnen via de website van de FRC onder “Fokkerij” en “lijst met nesten” zien welke nesten gepland, gedekt en geboren zijn. Voor algemene informatie over het ras en de nesten kan men contact opnemen met de pupinfo, zie colofon van de Koerier en de website, ww.flatcoatedretrieverclub.nl

Er zijn 2 soorten nesten, die gescheiden van elkaar op de website worden geplaatst:

  • nesten met een goedgekeurd fokplan: de ouderdieren van deze nesten voldoen zowel aan de gezondheidseisen als aan de werk en show eisen
  • de meldingsnesten: de ouderdieren van deze nesten voldoen uitsluitend aan de gezondheidseisen

Doordat de geplande en goedkeurde nesten tegenwoordig snel op nestenlijst op de website van de FRC worden geplaatst zult u al in een vroeg stadium benaderd worden door puppykopers. Een buitenlandse reu moet voldoen aan de eisen van zijn land. Het kan voorkomen dat deze reu geen werk/show kwalificaties bezit.

U, als fokker, dient zelf te bepalen of u deze mensen ook inderdaad geschikt acht voor een pup uit uw nest. De verkoop van de pups geschiedt geheel onder uw verantwoordelijkheid. De FRC stelt het op prijs, wanneer u hoge eisen stelt aan het toekomstige adres voor de pup.

Wilt u de kopers van uw pups zo vroeg mogelijk wijzen op het belang van het onderzoek op erfelijke afwijkingen, te weten heupdysplasie (HD), Patella Luxatie (PL) en erfelijke oogafwijkingen, en hen aanraden dit te laten doen op een leeftijd tussen 12 en 18 maanden. Vertel hen ook over de Fokdag en dat hun aanwezigheid daar erg op prijs wordt gesteld en niet alleen belangrijk is voor u als fokker maar ook voor het fokbeleid van de FRC en het ras in het algemeen. Als men dit in een vroeg stadium al weet zal later de bereidheid om hieraan mee te werken groter zijn.

Bijna alle fokkers van de FRC bepalen zelf, en terecht,  welke pup het meest geschikt is voor een bepaalde puppykoper. Maak tijdig duidelijk (als u dat wilt) dat men niet zelf een hondje kan kiezen en leg ook uit dat het u om de beste “match” gaat. Dit voorkomt dat men zich gaat focussen op een pupje dat misschien niet zo geschikt  is voor een bepaalde eigenaar. Inventariseer goed wat men met de pup voor ogen heeft. Wordt het een huishond - hoe is de gezinssamenstelling-, wil men gaan fokken, gaat men jagen b.v. of behendigheid doen? Leg in dat verband ook het nut van de puppytest uit. 

Op de leeftijd van ongeveer 7 weken wordt door puppytesters van de FRC de FRC-puppytest afgenomen. Hiervoor kunnen de pups niet slagen of zakken. Het doel is het in kaart brengen van het karaktertje van de pup waardoor de match baas/ hond beter gemaakt kan worden. Ook komen hier adviezen uit naar voren zodat men meteen een richtlijn heeft voor de opvoeding.

Het is de bedoeling, dat de fokker de nieuwe eigenaar van de pup begeleidt, zeker als deze nog niet eerder een Flatcoat heeft gehad en/of heeft opgevoed. Als de pupkopers op bezoek komen om het nest te bewonderen kunt u hier al mee beginnen. Later zijn voedingsadviezen en ook opvoedtips belangrijk, waarbij de uitkomsten van de puppytest de basis zijn. Het geven van steun in al die gevallen, waarin een pupeigenaar hulp of raad nodig heeft wordt meestal erg gewaardeerd. Misschien wilt u zelf puppytraining geven. Kunt u niet zelf de puppytraining verzorgen, geef dan wel goede adressen aan de pupkoper waar men een verantwoorde puppycursus kan volgen.

Uw nest wordt opgeroepen voor de fokdag als de honden plm. 1,5  a 2 jaar  oud zijn. Deze fokdagen worden 2 à 3 keer per jaar georganiseerd. U wordt ver­zocht de toekomstige pupeigenaren hiervan duidelijk op de hoogte te stellen en hen te stimuleren hieraan mee te werken. De inschrijfformulieren zijn gekoppeld aan het Fokkerijformulier. U kunt het de eigenaren gemakkelijk maken door hen de al automatisch ingevulde inschrijfformulieren toe te sturen. De opkomst is daardoor wellicht groter en het is zinvol en leuk om met een zo compleet mogelijk nest te verschijnen.

Op deze dag worden de honden gekeurd op exterieur en opnieuw op aanleg en karakter. Dit wordt  gedaan door middel van een paar leuke, ontspannen proefjes. Deze proefjes sluiten aan op de puppytest. Zowel eigenaar als fokker krijgen een schriftelijk verslag van beide keuringen.

De puppytest en de fokdag worden door de BC georganiseerd. De fokker krijgt hierover ruim tevoren bericht en hoeft dit niet aan te vragen.

NESTAFDRACHT

De fokker (lid FRC) draagt  per nest  € 75,- af aan de FRC, dit ongeacht of het nest met goedgekeurd fokplan gefokt is of dat het een meldingsnest betreft. De nestafdracht dient te worden voldaan binnen drie maanden nadat de pups geboren zijn. Per pup wordt er € 5,- extra gevraagd als bijdrage aan het gezondheidsonderzoek.

Wij wensen u een gezond nest toe. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met een van de leden van de Begeleidingscommissie.

FRC BC 2014