Organisatie Flatcoated Retriever Club

Bestuur: De Flatcoated Retriever Club heeft een bestuur van 6 leden. Drie van hen, te weten de voorzitter, de penningmeester en de secretaris, vormen het dagelijks bestuur. Het bestuur wordt ondersteund door een aantal commissies. Om de communicatie tussen het bestuur en de commissies te verzekeren, heeft het bestuur vanuit haar midden voor elke commissie een contactpersoon aangesteld.

De commissies van de Flatcoated Retriever Club zijn:

 • De Begeleidingscommissie: Deze heeft als doelstelling de bijzondere eigenschappen van het ras in stand te houden, respectievelijk te verbeteren. Elk lid heeft een behoorlijke kynologische kennis alsmede een hoge mate van nieuwsgierigheid in het ras Flatcoated Retriever. De commissie zorgt ervoor steeds goed op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen om zodoende goed advies en voorlichting te kunnen geven.
  De belangrijkste taken en werkzaamheden van de Begeleidingscommissie zijn:
  • uitvoering geven aan het door de vereniging vastgestelde fokbeleid.
  • het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de leden resp. bestuur omtrent het te voeren fokbeleid. Het inventariseren en verwerken van de gezondheidsuitslagen van de onderzoeken naar HD, Patella Luxatie en erfelijke oogafwijkingen, zoals passend in het huidige fokbeleid.
  • het streven naar het registreren en analyseren van andere gebreken die mogelijk binnen het ras voorkomen. 
  • het onderhouden van contacten met veterinair specialisten.
  • het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar erfelijke aandoeningen.
  • het geven van advies over de gemelde fok-combinaties.
  • het zorgen voor de pup-info en puppytesten.
  • het organiseren van informatiebijeenkomsten, fokkersvergaderingen, fokdagen nestkeuringen) en de retrievertest.
  • het bijwonen (met een afvaardiging) van de welzijns- en fokkerijbijeenkomsten van de Raad van Beheer om zo mee te kunnen denken en beleid te kunnen ontwikkelen.
  • het verzamelen van kennis en het uitwisselen van de verkregen informatie met leden, fokkers en bestuur en zusterverenigingen.
 • De Jachtcommissie: Deze organiseert diverse soorten (examens) proeven en wedstrijden, waarbij de bruikbaarheid van de Flatcoat als jachthond na het schot en de samenwerking met de voorjager worden beoordeeld. Dit kan zijn tijdens jachthondenproeven met tevoren vastgestelde kunstmatige proeven, waarbij dummy's en/of koud wild worden gebruikt, bijvoorbeeld bij FRC-certificaatdagen, working-testen en KNJV- proeven. Ook organiseert zij jachtpraktijkdagen en veldwedstrijden waarbij retrievers in het vrije veld na het schot worden beoordeeld op de mate waarin zij effectief en in samenwerking met de voorjager het pas geschoten wild binnen brengen. Eveneens organiseert zij workshops om de voorjager in verschillende onderdelen van de jacht(training) te ondersteunen.
 • De Redactiecommissie: De taak van de redactiecommissie is het samenstellen, laten drukken en verzenden van de Flatcoat Koerier, zes maal per jaar in een oplagen van 1400 stuks. In iedere Koerier staat ondermeer het laatste nieuws van het bestuur, de begeleidings- en jachtcommissie.  Daarnaast wordt ook de agenda, waarin alle evenementen staan en de uitslagen op het gebied van gezondheid, jachtwedstrijden en tentoonstellingen gepubliceerd. In de rubriek “Pupinfo” worden alle dek- en geboorteberichten alsmede de nieuwe eigenaren van de puppy’s van nesten die binnen de vereniging zijn gefokt vermeld. Voor de rubrieken: onze veteranen, de werkende Flatcoat, van de lezers en overleden kunnen de leden kopij inzenden. Daarnaast staan er in iedere koerier een aantal hoofdartikelen over gezondheid, gedrag en training. Ook voor deze artikelen kunnen leden kopij inleveren.
 • Informatiseringscommissie: Deze heeft een ondersteunende functie binnen de FRC. De belangrijkste taak is het onderhouden van onze website. Daarnaast beheert zij de centrale database “ZooEasy”die ter beschikking staat van de diverse commissies en van de leden die zich hiervoor hebben aangemeld. Tevens geeft de commissie ondersteuning aan andere commissies en bestuur bij eventuele soft- en hardware problemen.

 

Naast de bovengenoemde commissies vervullen de Ledenadministratie en de Algemene Rasinformatie belangrijke taken. De laatstgenoemde ondersteunt zowel nieuwe als ervaren Flatcoat eigenaren met uitleg over het ras en wijst mensen de weg in de wereld van de Flatcoat. Eigenaren van een Flatcoat die in de ongelukkige situatie terecht komen dat hun hond moet worden herplaatst, kunnen hier ook terecht. Een schat aan informatie over het ras, over fokken, gezondheid en opvoeding, evenals de nesten en herplaatsingen is ook te vinden op de website. 

Een andere belangrijke taak is weggelegd voor de Sponsorcoördinator die de contacten met sponsors onderhoudt en de advertenties voor de Koerier regelt.

Daarnaast zijn er tal van leden die op de achtergrond hulp bieden en vrijwillig activiteiten organiseren, zoals wandelingen, de “Flatcoat Fundag” en de “Groen en Grijs” wedstrijd.

Het ligt in de bedoeling deze activiteiten te bundelen in een op te richten activiteitencommissie waar leden uit verschillende delen van Nederland zitting in zullen hebben. Wij zoeken hier nog enthousiaste mensen voor. Zij kunnen zich bij het secretariaat opgeven.

Het winkeltje wordt beheerd door Pet-Towel. Hier is een breed scala aan artikelen en boeken aangaande de Flatcoat verkrijgbaar evenals trainingsbenodigdheden en jachtkleding.

 

Clubmatch

 

De Flatcoated Retriever Club organiseert jaarlijks de Clubmatch, dit is door de grote belangstelling inmiddels al meer dan 10 jaar een Kampioenschapsclubmatch voor de Flatcoated Retriever.

Ieder jaar, in principe op de eerste zondag na Hemelvaart, komen er tussen de 300 en 400 Flatcoated Retrievers met hun eigenaren en vaak de hele familie naar dit evenement dat open staat voor alle Flatcoated Retrievers uit binnen en buitenland, zowel leden als niet leden van de FRC.

Behalve dat op deze dag de honden door rasdeskundige keurmeesters op hun exterieur worden beoordeeld, kan men deelnemen aan proefjes die de jachtcommissie elk jaar met veel fantasie en gevoel voor de praktijkjacht voor u uit zet, er is gelegenheid om te winkelen bij diverse standhouders met allerlei benodigdheden voor u en uw hond.

Bovendien is dit de uitgelezen gelegenheid om uw fokker, nestgenoten van uw hond en andere Flatcoated liefhebbers te ontmoeten en om ervaringen uit te wisselen over ons geliefde ras. De Kampioenschapsclubmatch wordt georganiseerd met toestemming en volgens het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Met uitzondering van de babyklas en puppyklas komen uit iedere klasse 4 honden welke geplaatst worden. Iedere 1e geplaatste hond (mits een uitmuntend) gaat aan het eind van de dag naar de erering waar de beste reu en teef worden uitgezocht en uiteindelijk ook de beste Flatcoated van de dag.
Deze mag zich Clubwinnaar van dat jaar noemen. De beste reu en beste teef komt in aanmerking voor het CAC, omdat het aantal inschrijvingen op een Kampioenschapsclubmatch zo hoog is, krijgt de hond 2 CAC’s. Ook uit de beste baby en puppy reu en teef wordt de beste baby en puppy gekozen.
  
De voorbereiding van dit evenement begint al vroeg. Na de laatste clubmatch wordt al gezocht naar een geschikt terrein, het aanvragen en verkrijgen van toestemming van de Raad van Beheer, het vragen en uitnodigen van de Keurmeesters (de rasspecialisten meestal uit het buitenland en vaak uit Engeland, het land van oorsprong van ons mooie ras).

Maar zo ongeveer drie maanden voor de clubmatch wordt het druk binnen de commissie. De inschrijving wordt geopend en de inschrijvingen moeten worden verwerkt, de catalogus wordt in elkaar gezet en uiteraard worden de bekers en een aandenken voor de exposanten en de medewerkers besteld.